شنبه 27 خرداد 1396 ساعت 01:50

به هیچکس در این دنیا اعتماد نکن

به خودت نگاه کن و تصویری که از خودت ساخته ای

لعنت به تو ...