دوشنبه 29 خرداد 1396 ساعت 01:10

هم رفتنم خطاست و هم ماندنم

چو اره در گلوی سپیدار مانده ام