236: آآآآآآآآه

دوشنبه 20 آذر 1396 ساعت 14:16

یک عکس ، یک کفش ، یک پای بدون جوراب ، یک دامن و جوراب نازک میتونه آدم رو تا سرحدود جنون خشمگین کنه .

میتونه بهت احساس بدبخت بودن مطلق بده .

میتونه تو رو به نفرت برسونه   

میتونه تمام آتیش های زیر خاکسترو بیدار کنه

میتونه اشکهاتو رو گونه هات سرازیر کنه

میتونه هزار چرا و سوال کوفتی بی جواب جلو روت بذاره

میتونه تمام معادلات زندگیت بهم بریزه

میتونه با تلخ ترین واقعیت ها مواجهت کنه

میتونه باور تورو به هرچی عشق و احساسه زیر و رو کنه

میتونه تو سرت بندازه که خدا ....

میتونه قلبت با تمام وجود مچاله کنه

میتونه لقمه تو گلوت کوفت کنه با بغض ...

میتونه تمام جهنمی که گذروندی رو جلو چشمت بیاره

میتونه از خودت بیزارت کنه

میتونه بگه خدا  نازش میخره ...

میتونه حالتو از اسم " عدالت " هم بهم بزنه

میتونه نفست سنگین کنه

میتونه کاری کنه فقط زیر لب بگی : تمومش کن عوضی

میتونه تورو بکشه بدون اینکه کسی بفهمه

میتونه .... میتونه ....

خیلی ساده ...خیلی ساده ... خیلی دردآور

لعنت بهت لعنتی 

لعنت بهت . کاش مرده بودی .... کاش مرده بودی ...


* مساله مربوط به خیانت نیست .همین